Support

Coachende partner:

  • levert professionele coaching. Basis is ontwikkelplan + einddoelen per deelnemer.
  • levert coaching het gehele jaar, ca 2 uur per week per deelnemer.
  • coaching wordt uitgevoerd i.s.m met HBO opleidingen (onderaannemer – stagiaires)
  • coaching gericht op diverse leefgebieden: sociale- en werknemersvaardigheden (Participatiewet en SROI verplichtingen)
  • stelt financiële situatie vast; pakt schuldenproblematiek aan i.s.m de Kredietbank
  • heeft afstemming met onderwijs en werkgevers; korte lijnen
  • partner in operationeel team i.s.m onderwijs

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met FlexusJeugdplein. Een partner die coaching levert aan de deelnemers.

Waarom is coaching belangrijk bij deelname aan Talent voor Rotterdam ?
TvR wil uitval van jongeren uit school en jeugdwerkloosheid voorkomen. De praktijk toont aan dat deze jongeren allemaal coaching nodig hebben. Van een onmisbaar steuntje in de rug tot een intensieve vorm van coaching. Dat draagt bij aan economische participatie (Participatiewet).

Hoe verloopt de aanmelding ?
De zorgcoördinator (Albeda College /Zadkine) bepaalt in overleg met de coachende partij of jongeren in aanmerking komen voor TvR. Wie meedoet tekent een coachingsovereenkomst met de doelen waaraan gewerkt wordt gedurende de begeleiding.

En welke voorwaarden zijn er ?
TvR hanteert een beperkt aantal voorwaarden. Belangrijk is dat jongeren zich begeleidbaar opstellen. Daarmee wordt oa bedoeld:
-Jongeren accepteren de coaching of, bij doorverwijzing, van een andere instelling.
-Jongeren hebben wekelijks contact met de coach. Verantwoordelijkheid ligt bij de jongeren.
-Jongeren werken mee aan de doelen die zij zich gesteld hebben in het coachingsplan.

En hoe ziet een coachingsovereenkomst er uit ?
In de coachingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd. De hoofdlijn:
* ca. twee uur coaching per week (woonbegeleiding / werk-/stageplaats / op school);
* werken via een TvR coachingsplan. Beschrijving huidige situatie op diverse leefgebieden (wonen, werk, inkomen, etc.), de einddoelen en de aanpak;.
* tussentijdse evaluatie en indien nodig bijstellen van het plan.
* signalen van de werkgever komen via school of via de jongeren bij de coach terecht.

Hoe is de verbinding onderwijs – werk en coaching in de praktijk ?
Hoofddoel is uitval voorkomen, behalen van een Startkwalificatie en werk. Of het behalen van een Entree-opleiding (niv 1.) Voor jongeren die deze capaciteit niet hebben richt de coaching zich op “kwalificatie via een aangepaste Leerweg”. Hulpvragen uit het coachingsplan staan centraal. Indien nodig wordt externe hulp ingezet.

Wie coacht de deelnemers TvR ?
Jongeren worden gecoacht door een HBO student met een pedagogische opleiding (Inholland / Hogeschool Rotterdam). TvR is ook een stageproject voor HBO studenten. Deze coach krijgt altijd ondersteuning van een professionele coach van FlexusJeugdplein. In de samenwerking is FlexusJeugdplein, de opdrachtnemer, eindverantwoordelijk voor het coachingstraject.

En hoe lang duurt het coachingstraject ?
Een TvR traject stopt als de deelnemers een diploma hebben of een aangepaste leerweg hebben afgerond en aan het werk gaan. Wie verder studeert kan blijven deelnemen aan TvR. Wanneer de studie is afgerond wordt het TvR traject afgesloten en de huurovereenkomst beëindigd. Het traject kan voortijdig stoppen als deelnemers zich niet aan de coaching afspraken houden, zich niet begeleidbaar opstellen of het huurcontract wordt beëindigd

Spreekt dit je aan? » Neem contact op!

Jongeren vertellen

Test1

Wat vinden jongeren van TvR, kijk de video op de homepage!
Silvia Reijngoudt - 18 jaar